Меню
Профил
Език

Категории

Политика за личните данни

Политика за защита на личните данни на https://www.market-behi.com
Настоящият документ установява правилата, които ЕТ "Бехи - Бехиде Чаушева (наричан Маркет-Бехи) прилага при обработване на личните данни, предоставени от ползвателите (физически лица) на Уебсайтa, достъпен на следния интернет адрес: https://www.market-behi.com


За нас защитата на личните данни е от изключително важно значение, затова във връзка с новия регламент на ЕС за защита на личните данни (GDPR – General Data Protection Regulation) или познат още като „Общ регламент относно защита на личните данни" (ЕС 2016/679) ние гарантираме, че информацията и личните данни предоставени от Вас се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз. Маркет-Бехи публикува този документ с цел да Ви информира за утвърдената политика и практика относно личните данни и начина, по който събира и използва вашата лична информация. Нашият Уебсайт е организиран така, че по принцип да позволява да го посещавате в интернет, без да се легитимирате или да давате каквато и да било лична информация. За да можете лесно да намирате тази Политика, ние Ви осигуряваме достъп до нея, като я поставяме на нашата начална страница и в долната част на всяка уеб страница.

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

Каква лична информация се събира на УЕБ-САЙТА?

САЙТЪТ събира следната информация за потребителите си, за да предостави възможно най-добрите и ефективни услуги:

    имейл, необходими за регистрация на УЕБ-САЙТА и създаването на Ваш личен потребителски профил;
    име, фамилия, телефон, адрес, банкова сметка, данни от дебитна/кредитна карта, при поръчка на артикул от УЕБ-САЙТА;
    имейл, име, фамилия и телефон, адрес, при поръчка на артикул от УЕБ-САЙТА без регистарция;
    име, фамилия и имейл, при абонамент за бюлетин с последни промоции и новини
    ЕГН при банково плащане или покупка на изплащане
    IP адрес, когато използвате услуги на УЕБ-САЙТА или преглеждате предоставено на УЕБ-САЙТА съдържание;
    Бисквитки, за идентифициране на браузъра или устройството Ви;

За какво се използва събраната информация?

    Предоставената от Вас лична информация се използва с цел създаване на Ваш профил на УЕБ-САЙТА, за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Вас относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.
    Маркет-Бехи използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на УЕБ-САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за УЕБ-САЙТА.
    Маркет-Бехи използва Вашата информация, за да Ви информира относно рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на Маркет-Бехи;

За какъв срок се събират предоставените лични данни?

Срокът на обработка на личните данни, които събираме за Вас като клиенти на ЕТ "Бехи - Бехиде Чаушева" или на негов партньор е не по-дълъг от необходимия срок за отпадане на договорното основание.

В случай, че става дума за счетоводни регистри, периодът на запазване е 10 години, считано от приключване на счетоводната година, съгласно чл. 42. (1)  от Закон за счетоводството от 2001 г.

Трансфериране на личните Ви данни

Личните данни, които се обработват за Вас при условията на конфиденциалност и доколкото е необходимо, могат да се  трансферират към:

 

  •     Куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната.
  •     Към Доставчици на закупените от вас продукти с цел коректно регистриране на гаранционни документи и обработка на заявки за ремонт и сервиз.


Какви са Вашите права след като сте предоставили личните си данни на УЕБ-САЙТА?

    Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни или срещу предоставянето им на трети лица като изпратите имейл на gdpr@market-behi.com или с писмено заявление до ЕТ "Бехи - Бехиде Чаушева", подписано от Вас и подадено до адреса на ЕТ "Бехи - Бехиде Чаушева" в гр. Кърджали, бул. България 37, бл. 51 /партер/;
    Имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за посочените по-горе целите, като изпратите имейл на gdpr@market-behi.com или с писмено заявление до ЕТ "Бехи - Бехиде Чаушева", подписано от Вас и подадено до адреса на ЕТ "Бехи - Бехиде Чаушева" в гр. Кърджали, бул. България 37, бл. 51 /партер/;
    Имате право на достъп до личните си данни и право да искате от ЕТ "Бехи - Бехиде Чаушева" заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.

При използване от страна на ЕТ "Бехи - Бехиде Чаушева" на предоставената от Вас информация за цели, различни от горепосочените, ще изискваме Вашето предварително съгласие.


I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. ЕТ "Бехи - Бехиде Чаушева" е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 108019701, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали 6600, бул. България 37, бл. 51, представлявано от управителя Бехиде Чаушева. Дружеството е администратор на лични данни и като такъв има право да събира и обработва лични данни на ползвателите във връзка с използването на Уебсайта и осигуряване на предлаганите в Общите условия за ползване на Уебсайта https://www.market-behi.com услуги при спазване на изискванията на законодателството на Република България, както и на приложимото европейско законодателство.

1.2. Маркет-Бехи Ви уведомява, че е назначило лице, което да изпълнява функциите на Длъжностно лице по защита на личните данни (Data protection officer или „DPO”), към което в качеството Ви на субект на данните имате право да се обръщате по всички въпроси, свързани с обработването на Ваши лични данни, както и с упражняването на Ваши права съгласно националното и европейско законодателство. Към настоящия момент с лицето, упражняващо тези функции, може да се свържете на следния имейл адрес: gdpr@market-behi.com, както и на телефон: 0885502904

1.3. Маркет-Бехи събира и обработва данните на ползвателите на Уебсайта в съответствие със Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“), Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (GDPR) и останалото приложимо българско и европейско законодателство.

1.4. В регистрационната форма, попълвана от ползвателя при регистрацията, както и при попълване на последващи формуляри за извършване на поръчки чрез Уебсайта, и/ или при извършване на други действия на Уебсайта, които изискват предоставянето на лични данни, Маркет-Бехи обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

1.4.1. По правило предоставянето на Ваши лични данни при регистрация е доброволно, като следва да имате предвид, че извършването на регистрация в Уебсайта не е задължително условие за извършване на една или повече поръчки и не е обвързано с изпълнението на поръчките. От своя страна, предоставянето на лични данни за целите на извършване на поръчка и нейното изпълнение от страна на Маркет-Бехи е задължително, за да се направи възможно изпълнението на същата.

1.4.2. Предоставянето на Ваши лични данни за обработване за маркетингови цели от Маркет-Бехи винаги е доброволно, за което ще бъдете уведомявани във всеки случай на поискване и предоставяне на лични данни за тези цели.

1.4.3. Предоставянето на Ваши лични данни за обработване посредством използване на определени бисквитки, поместени на Уебсайта на Маркет-Бехи, е доброволно. Повече за бисквитките може да научите в нашата Cookies policy (Политика за „бисквитки“), достъпна на следния адрес: http://market-behi.com/page/9/olitika-othocho-bickbitkite.html

1.4.4. Предоставянето на Ваши лични данни, а именно имейл адрес, за обработване за целите на отговор на отправени по Ваша инициатива запитвания до екипа на Маркет-Бехи посредством функционалностите на онлайн системата на Маркет-Бехи, достъпна на следния адрес: https://www.market-behi.com се третира, както следва:

1.4.4.1. Предоставянето на лични данни от страна на лице, което е ползвател на услугите на Маркет-Бехи, съответно разполага с потребителски профил в Уебсайта на Маркет-Бехи, е винаги доброволно, а обработването на предоставените лични данни се извършва за целите на изпълнението на договора между Маркет-Бехи и ползвателя, с който е свързан отправеното запитване.

1.4.4.2. Предоставянето на лични данни от страна на лице, което към момента не е и съответно не е било ползвател на услугите на Маркет-Бехи, е винаги доброволно, а обработването на предоставените лични данни се извършва за целите на предоставяне на отговор от страна на екипа на Маркет-Бехи, съответно – за предприемане на стъпки по искане на лицето преди сключване на договор, в случай че запитването е от това естество.

1.5. За да бъде извършена поръчка на услуга или стока на Маркет-Бехи има нужда от информация за Вас, необходима за целите на изпълнението на поръчката, включително за комуникация с Вас по повод извършената поръчка, изготвяне на проформа-фактури и фактури, подготвяне на товарителница за изпращане на пратката по куриер а в последствие – за изпращане на уведомления за изтичащ период на предоставяне на услугата и/или предстоящи профилактики. Информацията, която Маркет-Бехи събира за Вас, по-конкретно включва: име, презиме и фамилия, пощенски код, град, адрес, IP адрес, телефон и имейл. В случай, че не желаете да предоставите посочените лични данни, Маркет-Бехи Ви уведомява, че извършването на поръчка на Уебсайта ще бъде невъзможно. В случай, че Маркет-Бехи се нуждае от допълнителна информация за Вас, ще Ви информира за характера на тази информация, както и за целите, за които е необходима.

1.6. В случаите, в които извършвате поръчка на Уебсайта и когато се изисква извършването на плащане, е възможно да възникне необходимост от предоставяне на допълнителна информация (например номер на банкова карта, банкова сметка и др.) на съответния оторизиран доставчик на платежни услуги за извършване на плащането съобразно избрания от Вас метод. Маркет-Бехи уведомява своите клиенти, че осъществява дейността си изключително с помощта на оторизирани доставчици за разплащателни (платежни) услуги, а получената и предоставяната информация се обработва в съответствие с утвърдени и приложими стандарти за сигурност на данните.

Маркет-Бехи Ви уведомява, че няма достъп до, не събира и не обработва информацията, предоставена от Вас на съответния оторизиран доставчик на платежни услуги.

1.7. Маркет-Бехи полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ползвателя, станала му известна по повод на регистрацията в Уебсайта, освен в случаи на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, които са извън контрола на Маркет-Бехи. При събирането и обработването на личните данни на ползвателите Маркет-Бехи осигурява достатъчна степен на защита, съобразно развитието на информационните технологии, срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

1.8. Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните си данни при предоставянето им на Маркет-Бехи, както и да поддържат актуални личните данни, които предоставят на Маркет-Бехи, като го уведомяват в подходящ според обстоятелствата срок за настъпило изменение в тях.

II. ДЕФИНИЦИИ

2.1. По смисъла на тази политика и съгласно ЗЗЛД и GDPR „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

2.2. По смисъла на тази политика и съгласно ЗЗЛД и GDPR „обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

2.3. По смисъла на тази политика понятието „ползвател“ включва всяко физическо лице, регистрирано или използващо услугите, предлагани от Уебсайта, с цел получаване на информация и възможност за извършване на поръчка чрез Уебсайта, като същото действа в лично качество и извършва действията чрез сайта за задоволяване на лични потребности или действа в качеството на законен/ доброволен представител на друго лице, включително на юридическо лице и извършва действията чрез сайта за целите на осъществяваната от това лице стопанска и/ или нестопанска дейност.

III. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

3.1. Маркет-Бехи събира и обработва лични данни на ползвателите на Уебсайта при наличие на поне едно, предвидено в приложимата нормативна уредба, основание за това, а именно:

3.1.1. Ползвателят е дал изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

3.1.1.1. Особени правила за случаите, в които съгласието се дава от деца:

3.1.1.1.1. Маркет-Бехи Ви уведомява, че спрямо обработването на лични данни на ползватели, които не са навършили 16 години, се прилагат допълнителни изисквания. В тази връзка Маркет-Бехи Ви уведомява, че съгласно предвиденото в Условията за ползване на Маркет-Бехи в случай, че не сте навършили тази възраст, следва да посочите това изрично.

3.1.1.1.2. Когато обработването на лични данни се основава на съгласие и за да осигури законосъобразно обработване на личните данни на ползватели, които не са навършили 16 години, Маркет-Бехи полага допълнителни усилия, за да събере допълнителното съгласие или разрешение на родител или друго лице, носещо родителска отговорност за ползвателя. В тази връзка Маркет-Бехи Ви уведомява, че в случай, че в процеса на регистрация и/ или поръчка получи информация от ползвателя, че последният не е навършил посочената възраст, то Маркет-Бехи ще изиска посочване на данни за лицето, носещо родителска отговорност за ползвателя, а именно – две имена и имейл за връзка. Посоченото лице следва да попълни и да изпрати на Маркет-Бехи нарочна декларация-съгласие за обработването по образец, достъпна на следния линк: Декларация за съгласие от родител Обработването на лични данни на лица под 16 г., основано на съгласие, ще бъде възможно след получаване на надлежно попълнена декларация-съгласие от родителя или лицето, носещо родителска отговорност за ползвателя.

3.1.1.2. Маркет-Бехи Ви уведомява, че когато обработването на лични данни се основава на съгласие, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време, като следва да имате предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Това право може да упражните чрез недвусмислено изявление, за целите на което може да използвате поместените на съответните места в Уебсайта заявления за оттегляне на съгласие (включително, но не само опцията за оттегляне на съгласие чрез потребителския панел, достъпен във Вашия профил, възможностите за отписване при получаване на известия и др.).

3.1.2. Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който ползвателят е страна (например при извършване на поръчка чрез Уебсайта, при извършване на доставка), или за предприемане на стъпки по искане на ползвателя преди сключването на договор;

3.1.3. Обработването е необходимо за спазването или изпълнението на законово задължение, което се прилага спрямо Маркет-Бехи;

3.1.4. Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на ползвателя или на друго физическо лице;

3.1.5. Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Маркет-Бехи или на трето лице, на което се разкриват данните;

3.1.6. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Маркет-Бехи или на трета страна, на която се разкриват данните, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на ползвателя, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

3.2. Маркет-Бехи заявява, че ще използва доброволно предоставените от Вас лични данни единствено за целите на изпълнението на извършената от Вас поръчка (съгл. т. 3.1.2. по-горе), както и за тези, с които Вие изрично и доброволно сте се съгласили чрез извършване на действие на Уебсайта на Маркет-Бехи (съгл. т. 3.1.1. по-горе), което недвусмислено показва изразеното от Вас съгласие (например чрез отбелязване на поле за съгласие за получаване на промоционални, информативни и/или рекламни материали за нови услуги и др., както и за използването на бисквитки и извършването на статистика на посещенията в принадлежащите му Уебсайтове, която може да включва събиране на информация за: IP адрес, домейн име, вид на браузъра, резолюция на дисплея, използвана операционна система, време на достъп, адреси на използвани уебсайтове, ключови думи в уебтърсачки и други, като тази информация се използва единствено за поддръжката и подобряване на качеството на услугите и съдържанието, предлагани на посетителите в уебсайта на Маркет-Бехи ).

3.3. Маркет-Бехи събира и обработва лични данни на ползвателите на Уебсайта за изпълнение на една или повече от долуизброените цели, приложими в съответния случай:

3.3.1. За извършване на всички съпътстващи дейности, необходими за изпълнението на договор, сключен от между ползвателя и Маркет-Бехи, както и за предприемане на действия във връзка с предоставяни услуги от страна на Маркет-Бехи по искане на ползвателя преди сключването на такъв договор;

3.3.2. За осъществяване на комуникация между ползвателя и Маркет-Бехи във връзка с въпроси, възникнали по повод предоставяне на услуги от страна на Маркет-Бехи;

3.3.3. За отправяне на искания, уведомления, отзиви и други, даващи възможност за оценка на качеството на предоставени от Маркет-Бехи услуги (обратна връзка);

3.3.4. За изпращане на уведомления за изтичащ период на сключен/и между ползвателя и Маркет-Бехи договор/и;

3.3.5. За уведомяване на ползвателя за предоставяне от страна на Маркет-Бехи на нови продукти, услуги и технологии, както и условията, при които това се извършва;

3.3.6. За изпращане на информативни материали, подготвени от Маркет-Бехи, съдържащи актуална информация за текущи и/или предстоящи промоции, изгодни оферти и други подобни.

3.3.7. За осъществаване на доставка на стоки поръчани от Маркет-Бехи

3.4. Маркет-Бехи декларира, че събраните лични данни не се обработват допълнително по начин, несъвместим с целите на събирането и обработването им.

3.5. Събраните и обработвани от Маркет-Бехи лични данни могат да бъдат разкривани на ползвателя, за когото се отнасят, а на трети лица (получатели) – само в случаите, предвидени и допустими от българското или европейското законодателство.

3.5.1. В тази връзка Маркет-Бехи Ви уведомява, че Вашите лични данни се обработват единствено от оправомощени за това служители, определени от Управителя на Маркет-Бехи съобразно трудовите им функции.

3.6. Маркет-Бехи съхранява събраните лични данни и ги поддържа във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица, за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват. След постигане целта на обработване на личните данни Маркет-Бехи ги съхранява само в предвидените в закон случаи. В случаи, в които срокът за съхранение е нормативно определен, Маркет-Бехи съхранява данните до изтичането на този срок.

IV. ПРАВА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

4.1. Всеки ползвател има следните права: право да се изиска от Маркет-Бехи достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с ползвателя, или право да се направи възражение срещу обработването, право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за ползвателя или по подобен начин го засяга в значителна степен, както и правото на преносимост на данните. Маркет-Бехи полага грижи за осигуряване спазването на тези права при съобразяване с приложимите нормативни изисквания.

4.2. По-специално правото на възражение може да се упражнява в следните случаи:

4.2.1. Когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на Маркет-Бехи;

4.2.2. Когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Маркет-Бехи или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на ползвателя, които изискват защита на личните данни, по-специално когато ползвателят на данните е дете;

4.4.3. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, включително чрез извършване на профилиране, доколкото последното е свързано с директния маркетинг.

4.3. Правата по настоящия раздел могат да бъдат упражнявани по всяко време чрез директен контакт с Маркет-Бехи, като за целта ползвателят следва да изпрати нарочно изявление, което да изхожда от имейл адреса му, предоставен на Маркет-Бехи при регистрацията на ползвателя, на следния имейл адрес: gdpr@market-behi.com. В рамките на 5 работни дни Маркет-Бехи се задължава да отговори на отправените запитвания.

4.4. В случай на отправено искане за упражняване на някое от гореизброените права на ползвателя и при наличие на основателни опасения във връзка със самоличността на същия, Маркет-Бехи може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на ползвателя.

4.5. Във връзка с предоставеното право на изтриване Маркет-Бехи Ви уведомява, че след получаване на изявление от ползвател по посочения в т. 4.3. начин и в случай, че не съществува законово основание, което задължава Маркет-Бехи да продължи да съхранява и/или обработва Вашите лични данни, ще извършим действия по заличаването им в най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни, считано от датата на получаване на изявление в посочения смисъл.

4.6. В случай, че ползвателите смятат, че със своите действия Маркет-Бехи нарушава техни законови права, те могат да се обърнат към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имат право да подадат жалба, в която да изложат своите оплаквания.

V. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

5.1. Маркет-Бехи си запазва правото едностранно, по своя собствена преценка и съобразно установената фирмена политика и действащите правила на национални и/ или международни организации, към които Маркет-Бехи се е присъединило, да разрешава спорове относно собствеността върху акаунт или домейн в случай на отправено искане от заинтересована страна. В тези случаи приложими се явяват следните правила:

5.1.1. Маркет-Бехи по подразбиране счита за собственик на акаунта титуляра на и адреса, от който е регистриран съответният профил. Всяко лице, имащо право на достъп до този имейл, се счита за собственик на акаунта.

5.1.2. В случай, че имейл адресът е невалиден/прекратен, принадлежи на лице, което е преустановило отношенията си с дадено юридическо лице или е собственост на лице, което не отговаря за обслужването на акаунта, Маркет-Бехи има право да изиска допълнителна верификация посредством:

5.1.2.1. Представяне на актуално състояние, подписано от законния представител на юридическото лице, което твърди, че е собственик на съответния акаунт/ домейн в случай, че юридическото лице е посочено като титуляр на акаунта;

5.1.2.2. Представяне на копие от личната карта, в случай, че физическо лице е посочено като титуляр на акаунта;

5.1.3. В случай на смърт или трайна неспособност на действителния собственик да управлява акаунта, Маркет-Бехи има право да предостави правото на собственост върху него на друго физическо или юридическо лице, но след извършване на щателно и подробно проучване от негова страна с цел установяване на правоприемника/ците на наследодателя или на лицето, упражняващо правомощията на настойник или попечител, като в рамките на същото на Маркет-Бехи следва да бъде предоставен надлежен документ, удостоверяващ съответното обстоятелство (включително, но не само – акт за установяване на смърт, удостоверение за наследници, документ, удостоверяващ назначаване на настойник или попечител и др..

5.2. Маркет-Бехи декларира, че събраните лични данни в рамките на процедура по установяване на собствеността, съгласно посоченото в настоящия раздел, ще се използват единствено за целите на провеждането на същата процедура и няма да се използват за допълнителни цели освен при наличие на отделно основание, въз основа на което такова допълнително обработване би било законосъобразно.

5.3. Предоставяни лични данни от Маркет-Бехи на 3-ти страни:

Куриерски фирми с цел доставка на вашата поръчка (като например: име, адрес, телефон)

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Контролен орган, следящ за спазването на настоящата Политика за защита на личните данни на Маркет-Бехи, е Комисия за защита на личните данни с адрес в град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон за контакт: 02/91-53-518, имейл: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: www.cpdp.bg

6.2. Маркет-Бехи си запазва правото периодично да актуализира настоящата Политика. В случай, че извършените промени изискват това, Маркет-Бехи следва да получи допълнително съгласие на ползвателя, съобразено с тези промени. При настъпването на съществени промени в тази Политика, Маркет-Бехи ще Ви уведоми, като постави предупреждение на заглавната страница на принадлежащите му уеб сайтове.

6.3. Настоящата Политика за защита на личните данни на Маркет-Бехи е утвърдена от управителя на дружеството и е в сила, считано от 25.05.2018 г.

Настоящата Политика е неразделна част от Условията за ползване на Маркет-Бехи, находящи се на следната Интернет страница: http://market-behi.com/page/5/uslovia-za-polzvane.html